Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Z Kolna 1S / 20, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska KRS: 0000805653, NIP: 5833372490, REGON: 384459175,

zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1. Zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem –przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, w tym do upływu terminów dotyczących archiwizacji;
2. W przypadku zlecenia Administratorowi wykonania usługi transportu zakupionego towaru (o ile będzie to miało w danym przypadku zastosowanie) – w celu:
a. wykonania zleconej usługi,
b. prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu
przez czas niezbędny do realizacji usługi, wykazania prawidłowości jej wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
4. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciwu.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie umowy. W przypadku zlecenia usługi transportu, nie będzie można zrealizować zleconej usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest: prowadzenie marketingu własnych towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług Administratora, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, podejmowanie działań wizerunkowych, zapewnienie prawidłowych rozliczeń w związku z zawartą umową, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Administratora oraz ochrona mienia Administratora lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, w tym także w ramach stosowania monitoringu wizyjnego i kontroli wejść i wyjść na teren Administratora, a także w przypadku zlecenia usługi transportu – badanie poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług transportu,

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
2) podmioty świadczące usługi w zakresie doradztwa podatkowego,
3) banki lub platformy bankowości elektronicznej,
4) dostawcy narzędzi i usług IT,
5) podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Administrator,
6) podmioty dostarczający zewnętrzny hosting,
7) podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie,
8) podmioty świadczące usługi prawnicze i doradcze.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza EOG).

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.